ALGEMENE LEDENVERGADERING

25 mei 2016

 

Het bestuur van HVS nodigt al haar leden/ouders uit voor de algemene jaarvergadering

welke gehouden zal worden in de kantine van sporthal "Molentocht".

Aanvang: 19.15 uur.

 

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken en/of mededelingen

4. Sporthal Molentocht

5. Bespreking jaarverslag secretaris en penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

     > gekozen in 2015 Peter Bakker

     > aftredend Jasper de Kock

8. Bestuursverkiezing:

     > aftredend voorzitter en niet herkiesbaar: Jan Hendrik Benedictus

het bestuur stelt voor als voorzitter: vooralsnog geen kandidaten

     > aftredend en herkiesbaar: Patricia Bakker

     > aftredend en niet herkiesbaar: Rob de Nijs

Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering schriftelijk bij de secretaris worden

ingediend.

9. Scheidsrechters.

10. Bespreking acties.

11. Rondvraag.

12. 20.00 uur: HVS naar de toekomst. Gastspreker Cees Kooy van NHV

13. Sluiting.

 

Scheidingslijn

HVS Jaarverslag seizoen 2014-2015

Hier kunt U het Jaarverslag van het seizoen 2014-2015 downloaden, 

klik op:   HVS Jaarverslag 2014-2015.pdf