Zes Vesdo-coryfeeën benoemd tot
Lid van Verdienste


Op de Algemene Ledenvergadering van v.v. Vesdo, donderdag 26 mei 2011, nam Gerard de Boer na 14 jaar afscheid als voorzitter van de club. Op voorstel van het bestuur werd hij door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de club.
In die 14 jaar is onze club onder zijn leiding uitgegroeid tot een stabiele en financieel zeer gezonde voetbalvereniging, met in het seizoen 2011-2012 zowel A-B-C-D-E- als F-jeugdteams!!!!

VESDO leden van verdienste
V.l.n.r.: Henk Rachmatow, Paul Dekker, Gerard de Boer, Bert Meijering. Vooraan: Gerda van der Wal en Ben Sintenie.

Naast Gerard de Boer werden ook Harm van der Wal(postuum), Bert Meijering, Paul Dekker, Henk Rachmatow en Ben Sintenie benoemd tot Lid van Verdienste.
In de afgelopen tientallen jaren hebben zij een groot stempel gedrukt op de vereniging.

Harm van der Wal
Zoals bekend hebben wij in januari 2011 afscheid moeten nemen van
Harm van der Wal, die na een kort ziekbed overleed. Hij was meer dan 30 jaar zeer nauw bij de club betrokken, eerst als jeugdleider, later als bestuurslid, consul, materiaalmeester, etc. etc. Zijn echtgenote Gerda nam de plaquette in ontvangst. Ook zij heeft zich tientallen jaren voor de club ingezet als hoofd van het Schakel-productie-team, onderhoud bestuurskamer, wassen tenues Vesdo 1, zorgt voor bezoek van ruim 100 sponsoren voor prijzen van Rad van Avontuur Rommelmarkt, etc, etc. Ik heb geprobeerd uit te rekenen hoeveel uur Harm en Gerda in de club hebben gestoken, maar de rekenmachine kon het niet aan….

Bert Meijering werd enige jaren geleden gehuldigd bij het spelen van zijn “1000-ste wedstrijd” voor Vesdo, maar dat konden er ook wel eens 1200 zijn geweest. Daarnaast was hij jarenlang Hoofd-schoonmaak-kleedkamers, lid elftalcommissie en zorgde hij met zijn Trijnie voor een juiste vermelding van de senioren-wedstrijden in de Schakel.

Paul Dekker, lid van de club vanaf augustus 1967, heeft al die jaren op inspirerende wijze leiding gegeven aan de teams waarin hij speelde. Toen hij enige jaren terug zijn maatje 45 aan de wilgen hing, bleef hij Vesdo 3 als begeleider/vlagger met zijn enthousiasme aanjagen. U bent daar wekelijks via zijn verslagen getuige van geweest. Daarnaast is onze Paul al jarenlang een vaste kracht op de Rommelmarkt, als spraakwaterval bij het Rad van Avontuur. Op de vrijdagavond is hij één van de trouwe barmedewerkers in de Molentocht, etc, etc.

Henk Rachmatow Henk Rachmatow, al 56 jaar lid van de club, is zijn Vesdo altijd trouw gebleven. Woonde ruim 40 jaar in ’t Zand maar is gelukkig nooit ingegaan op de aanbiedingen van Geelzwart. Speelde een jaar of 10 terug zijn laatste wedstrijd, daarna leider/vlagger bij het derde. Zat sinds die tijd in het bestuur en was (als het even kon) op zondag present als gastheer. Op donderdag 3 januari 2013 is Henk overleden op de leeftijd van 67 jaar.

Last, but not least, Ben Sintenie, die al 35 jaar van grote betekenis is voor Vesdo als jeugdtrainer, jeugdleider en meer dan 25 jaar jeugdsecretaris, tot Ard Rus hem enige jaren terug opvolgde.
Week-in-week-uit stond hij dinsdag en donderdag op het trainingsveld om de jongens plezier te laten beleven aan het voetbalspel. De meeste Vesdo 1 spelers heeft hij dan ook leren voetballen.
Vorig jaar zorgde hij met zijn Liesbeth voor een groot aandeel in de totstandkoming van onze prachtige Jubileumkrant.

Het mooiste van alles is dat de gedecoreerden hebben aangegeven dat ze graag doorgaan met hun activiteiten voor de club, voor zover mogelijk.
Gerard is voor de komende jaren aangesteld tot Hoofd Marktmeester van de Vesdo Rommelmarkt en zal regelmatig jeugdwedstrijden fluiten.
Gerda bleef de Schakel produceren en medewerken aan de Rommelmarkt. Zonder Harm zal het voor iedereen anders zijn dan dat het was.
Bert blijft de wedstrijden in de Schakel zetten en wil helpen als 072 niet thuis speelt….
Paul blijft tappen in de kantine en overweegt verslagen te blijven schrijven.
Ben zien we op het veld als trainer en leider van onze A1.

 

Op de algemene VESDO ledenvergadering van 15 mei 2014 is Rikwin van Zanten benoemd tot Lid van Verdienste. Rikwin is o.a. al meer dan 20 jaren bijzonder actief bij het ophalen van oud papier en de jaarlijkse rommelmarkt, was langere tijd begeleider en trainer bij de jeugd en is heel wat jaren een enthousiaste speler en begeleider geweest van VESDO 1.

 

Op de ledenvergadering van 2015 zijn toegevoegd tot de leden van verdienste : Peter Buik, Rob de Putter en Pierre Mettes


Levien de Putter
Het enige erelid van Vesdo:
De legendarische Levien de Putter
is ons ontvallen op 26 augustus 2007.

 

Ereleden en leden van verdiensten van vv Vesdo

Reglement ereleden / leden van verdienste

1. Inleiding

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:
- De toekenning van een erelidmaatschap,
- De benoeming tot lid van verdienste

2. Voorwaarden

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste spelen de volgende elementen een rol:
- De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
- De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
- Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
- Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
- De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:

Lid van verdienste

Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 12 jaar.

Erelid

Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 12 jaar)
Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode meer dan 16 jaar.

 

3. Procedure

De procedure voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste is als volgt:
- Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
- De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven;
- Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan;
- In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
- Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;
- Het voorstel is aangenomen wanneer 75% van de aanwezige leden daarmee instemt
- In het geval van instemming wordt de betreffende oorkonde* zo spoedig mogelijk in een bijzondere bijeenkomst door het bestuur uitgereikt

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Vesdo d.d. mei 2014